Strona GłównaReklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Definicje

1. Operator – właściciel Sklepu i podmiot nim zarządzający, którym jest GOLDCO Spółka Akcyjna, NIP: 8971808996 z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław.

2. Zamawiający, Klient – Użytkownik, który dokonał zamówienia w Sklepie.

Zasady reklamacji

1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich złożenia.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić drogą e-mailową na adres office(m@lpa)goldco.pl (zamiast frazy (m@lpa) wpisz znak @) lub poprzez operatora pocztowego na adres Biuro Obsługi Klienta GOLDCO: ul. Rynek 31-32, 3 piętro, 50-102 Wrocław lub telefonicznie +48 (71) 300 13 80. Należność wraz z poniesionymi przez Zamawiającego kosztami przesyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych. Zwrot należności następuje w formie dogodnej i wybranej według uznania Zamawiającego.

3. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.

3.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

3.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

3.3 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

4. Goldco S.A. zobowiązuje się i gwarantuje dostawę rzeczy wolnych od wszelkich wad (za wady nie uznaje się mikro zarysowań na produktach ze złota inwestycyjnego oraz ich opakowaniach, ponieważ wartość złota inwestycyjnego zależy tylko i wyłącznie od ilości zawartego w nim złota).

Zwroty towaru i odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Operator PRZYJMUJE zwroty Towarów, których cena NIE ZALEŻY od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zgodnie z Rozdziałem 5 art. 40 ust. 6 Ustawodawca zaliczył do grupy NIE OBJĘTYCH prawem odstąpienia od umowy przez Konsumenta, towary nabywane w postaci złota i metali szlachetnych.

Zwrot towaru innego niż złoto inwestycyjne powinien nastąpić w ciągu 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Zamawiającego.

2. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Operator NIE PRZYJMUJE zwrotów Towarów, których cena ZALEŻY od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zgodnie z Rozdziałem 5 art. 40 ust. 6 Ustawodawca zaliczył do grupy NIE OBJĘTYCH prawem odstąpienia od umowy przez Konsumenta, towary nabywane w postaci złota i metali szlachetnych.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od objęcia towaru w posiadanie składając Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na niniejszym formularzu wysyłając je pocztą na adres GOLDCO ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław lub w formie elektronicznej przesyłając skan oświadczenia drogą mailową na adres office(m@lpa)goldco.pl – zamiast frazy (m@lpa) wpisz znak @.

formularz-odstapienia-od-umowy

Kliknij na miniaturę obrazka, aby powiększyć formularz

4. Operator niezwłocznie po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy prześle Zamawiającemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, zwraca Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

6. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Piotr Kowalski GCO Spółka z o.o.

Tel: +48 71 300 13 80
Fax: +48 71 300 13 80
e-mail: biuro#goldco.pl zamiast # wpisz @
Gco Spółka z o.o.: ul. Kamienna 135 lok.16, 50-545 Wrocław

Zostaw Odpowiedź