Strona GłównaRegulamin

Regulamin

Regulamin zakupów w Goldco.pl, Piotr Kowalski S.K.A.

Sklep Internetowy działający pod adresem www.goldco.pl dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedawca je stosuje.

Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu i Usług Elektronicznych.

§1

Definicje

1. Artykuł – Tekst informacyjny zamieszczany na stronach internetowych

2. Baza Danych – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Kupujących, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Operatora za zgodą Kupującego, na potrzeby świadczenia usług przez Sklep.

3. Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Kupującego w procesie rejestracji do Sklepu, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w Sklepie, na potrzeby świadczonych przez Operatora usług.

4. Kupujący, Zamawiający, Klient, Konsument – osoba fizyczna albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

4.1. Konsument uprzywilejowany, Klient uprzywilejowany – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Moneta, moneta inwestycyjna, moneta lokacyjna, moneta bulionowa – znak pieniężny wykonany w złocie, srebrze, palladzie lub platynie posiadający nominał, znak emitenta, a na jej wartość ma wpływ tylko ilość i bieżąca rynkowa cena zawartego w niej kruszcu, stanowi przedmiot sprzedaży przez Operatora za pośrednictwem Sklepu.

6. Moneta kolekcjonerska – moneta z metali szlachetnych bita przeważnie dla uczczenia ważnych osób lub wydarzeń. Mimo zadeklarowanego nominału, na jej wartość ma wpływ głównie ilość zawartego kruszcu, stan zachowania oraz (w odróżnieniu od monet bulionowych) bieżące trendy rynkowe określane, jako tzw. wartość kolekcjonerska.

7. Sztabka, sztabka inwestycyjna, sztabka lokacyjna – przedmiot ze złota, srebra, platyny lub palladu posiadający oznaczenie emitenta oraz co do którego możliwe jest oznaczenie jego wagi i próby.

8. Akcesoria numizmatyczne – produkty przeznaczone do przechowywania i obsługi numizmatów.

9. Produkt informacyjny – to wiedza i informacja odpowiednio przygotowana dla Klienta i Klienta uprzywilejowanego. Produkty informacyjne mogą występować w formie artykułu, e-booka, kursu video, nagrania audio, seminarium video (w każdej możliwej formie do przekazania wyłącznie drogą elektroniczną).

10. Przedmiot/Towar – produkt, moneta, moneta kolekcjonerska, sztabka, akcesoria numizmatyczne, produkt informacyjny nabyte przez Zamawiającego od Operatora.

11. Netykieta – etykieta sieciowa, czyli zbiór zasad właściwego zachowania w sieci Internet.

12. Operator, Sprzedawca – właściciel Sklepu i podmiot nim zarządzający, którym jest Piotr Kowalski Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kamienna 135/16, 50-545 Wrocław. Firma wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000975960 przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (w całości wpłacony). NIP: 8971808996, REGON: 361547316. Firma Goldco została zarejestrowana i działa na rynku polskim począwszy od 2012 roku, na początku pod marką GOLDCO Piotr Kowalski. W związku z rozwojem, w 2014 roku firma GOLDCO Piotr Kowalski została wniesiona aportem do nowo utworzonej spółki Goldco Spółka Akcyjna, która w 2022 roku została przekształcona w spółkę Piotr Kowalski Spółka Komandytowo-Akcyjna. Od powstania do chwili obecnej Goldco Piotr Kowalski Spółka Komandytowo-Akcyjna jest w 100 procentach reprezentowana przez Polski kapitał oraz jest płatnikiem podatków na terenie Polski.

13. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami oraz dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują i które stanowią jego integralną część.

14. Sklep, serwis, serwis internetowy – serwis internetowy Goldco, znajdujący się pod adresem internetowym goldco.pl, na który składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym, za pomocą którego Użytkownik może dokonać zakupu produktów.

15. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym, za pośrednictwem której Kupujący może wysyłać i odbierać wiadomości oraz inne dane.

16. Użytkownik – Kupujący bądź inna osoba, która nie dokonała zakupu Przedmiotu w Sklepie, a korzystała z jego zasobów.

17. Zamawiający, Klient, Klienta uprzywilejowany – Użytkownik, który dokonał zamówienia w Sklepie.

18. “Strony” lub “Strona” – Operator oraz Zamawiający (łącznie zwani “Stronami” lub “Stroną”).

19. Zamówienie – to umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a operatorem Sklepu, w której strony ustalają przedmiot umowy i jego cenę.

§2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Sklepu.

2. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów Monet Inwestycyjnych, Sztabek Inwestycyjnych, Monet Kolekcjonerskich, akcesoriów numizmatycznych oraz produktów informacyjnych (szkolenia, analizy i opracowania).

3. Właścicielem Sklepu jest Operator. Prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, zastosowanych rozwiązań, w tym rozwiązań technicznych oraz innych zastosowanych w Sklepie rozwiązań, należą do Operatora. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Sklepu.

4. Ze Sklepu można korzystać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami Netykiety, a w szczególności do:

5.1) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników;

5.2) nie podszywania się pod inne osoby;

5.3) nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;

5.4) nie zakładania konta o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe;

§3

Dane adresowe

Goldco, Piotr Kowalski Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Kamienna 135/16, 50-545 Wroclaw, tel.: +48 (71) 300 13 80

§4

Zezwolenie NBP na obrót złotem dewizowym

Operator działa na podstawie zezwolenia polskiego banku centralnego na obrót wartościami dewizowymi, w tym: złotem dewizowym. Nr zezwolenia: 13576/2015/19151/2022. Tym samym Operator został wpisani przez polski bank centralny do rejestru działalności kantorowej pod numerem 13576 oraz 19151.

§5

Zasady Dokonywania Zakupów

1. Sposoby składania zamówień:

1.1) telefonicznie pod numerami telefonów +48 (71) 300 13 80

1.2) strona internetowa goldco.pl

1.3) e-mailem na adres biuro (m@łpa) goldco.pl (- zamiast frazy (m@lpa) wpisz znak @)

1.4) osobiście w biurze Operatora przy ul. Kamienna 135 lok. nr 16, 50-545 Wrocław.

2. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:

2.1) płatność gotówką

2.2) płatność za pobraniem

2.3) przelew bankowy – to najtańszy sposób płatności bez dodatkowych kosztów

3. Zamówienia realizowane są następującymi etapami:

3.1) otrzymanie zamówienia od Klienta lub Klienta uprzywilejowanego.

3.2) otrzymanie autoryzacji – dotyczy zamówień płatnych przelewem on-line lub kartą.

3.3) wpłynięcie należności na rachunek bankowy – dotyczy zamówień płatnych przelewem.

3.4) Przelew bankowy wykonany przez Klienta lub Klienta uprzywilejowanego i będący zapłatą za zamówienie, powinien w tytule przelewu zawierać numer zamówienia widoczny na stronie z potwierdzeniem zamówienia dla Klienta lub Klienta uprzywilejowanego po złożeniu zamówienia. Jeżeli przelew będący zapłatą za zamówienie wykonywany jest z rachunku bankowego nie należącego do Klienta lub Klienta uprzywilejowanego, to w myśl obowiązujących przepisów AML zapisanych w ustawie PPPFT o przeciwdziałaniu praniu pien. w tytule przelewu oprócz numeru zamówienia powinny się również znaleźć dane Klienta lub Klienta uprzywilejowanego. Zapis dotyczący numeru zamówienia w tytule przelewu ma charakter wyłącznie informacyjny i jeżeli Klient lub Klient uprzywilejowany się do niego nie zastosuje, to nie będzie to w jakikolwiek sposób wpływać na jakość i proces realizowanego zamówienia.

3.5) Przelew bankowy wykonany przez Klienta lub Klienta uprzywilejowanego i będący zapłatą jednocześnie za kilka zamówień złożonych tego samego dnia, powinien w tytule przelewu zawierać numery każdego zamówienia oddzielone spacją, przecinkiem lub innym znakiem pozwalającym odczytać numery zamówień. Zapis ten ma charakter wyłącznie informacyjny i jeżeli Klient lub Klienta uprzywilejowany się do niego nie zastosuje, to nie będzie to w jakikolwiek sposób wpływać na jakość i proces realizowanego zamówienia.

3.6) Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Operator przesyła Klientowi lub Klientowi uprzywilejowanemu wiadomość mailową z informacją o potwierdzeniu zaksięgowania przelewu na rachunku Operatora.

3.7) Operator ustala z Klientem lub Klientem uprzywilejowanym termin odbioru osobistego w biurze Operatora lub wysyła zamówiony towar przesyłką kurierską Klientowi lub Klientowi uprzywilejowanemu w terminie do 7 dni od zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Operatora lub w innym terminie wskazanym w opisie zamówionego produktu.

3.8) W dniu nadania przesyłki kurierskiej, Operator przesyła Klientowi lub Klientowi uprzywilejowanemu wiadomość mailową z potwierdzeniem nadania przesyłki kurierskiej zawierającej zamówiony towar, numer listu przewozowego do śledzenia przesyłki, opis sposobu pakowania oraz fotografiami wysłanego towaru, a także zewnętrznego wyglądu zapakowanej przesyłki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na plomby zabezpieczające opakowanie przesyłki.

3.9) W dniu odbioru przesyłki przez Klienta lub Klienta uprzywilejowanego, Operator śledzi status przebiegu przesyłki i w momencie, gdy przesyłka zostaje odebrana od kuriera przez Zamawiającego, Operator kontaktuje się z Klientem lub Klientem uprzywilejowanym celem potwierdzenia, że przesyłka została skutecznie doręczona do Klienta lub Klienta uprzywilejowanego.

§6
Dostawa towaru na terenie Polski

1. Odbiór przesyłek i formy dostawy (o ile przy danym produkcie nie jest zawarta informacja o innym terminie realizacji dostawy).

1.2) Poczta kurierska – czas transportu do 2 dni roboczych

1.2) Odbiór osobisty w biurze Operatora

2. Towar nieodebrany po trzykrotnej próbie doręczenia towaru przez kuriera, przechodzi do depozytu Operatora. Towar może zostać ponownie wysłany kurierem Klientowi lub Klientowi uprzywilejowanemu, po wysłaniu przez Klienta lub Klienta uprzywilejowanego wiadomości e-mailowej na adres biuro (m@łpa) goldco.pl(- zamiast frazy (m@lpa) wpisz tylko znak @) z prośbą o ponowną odpłatną wysyłkę towaru przez Operatora.

3. Do każdego dostarczanego przez Operatora towaru dołączona jest faktura VAT lub paragon.

4. Ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT, jeśli występuje.

5. Zamawiający może nie być obciążany kosztami dostawy przy zamówieniach powyżej wartości 14000 zł. Klient lub Klient uprzywilejowany na pierwszych etapach składania zamówienia ma możliwość wyboru najbardziej odpowiedniej dla siebie formy oraz kosztów dostawy.

§7
Reklamacje

1. Reklamacje ma prawo złożyć Klient lub Klient uprzywilejowany (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich złożenia.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić drogą e-mailową na adres office(m@lpa)goldco.pl (zamiast frazy (m@lpa) wpisz znak @) lub poprzez operatora pocztowego na adres Biuro Obsługi Klienta GOLDCO: ul. Tarnogajska 11, 50-512 Wrocław lub telefonicznie +48 (71) 300 13 80. Należność wraz z poniesionymi przez Zamawiającego kosztami przesyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych. Zwrot należności następuje w formie dogodnej i wybranej według uznania Klienta lub Klienta uprzywilejowanego.

3. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.

3.1. Klient lub Klient uprzywilejowany uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

3.2. Klient lub Klient uprzywilejowany uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

3.3 Klient lub Klient uprzywilejowany może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

4. Operator zobowiązuje się i gwarantuje dostawę rzeczy wolnych od wszelkich wad.

§8
Zwroty towaru i odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku wraz z późniejszymi nowelizacjami ustaw o prawach konsumenta, Operator PRZYJMUJE zwroty Towarów od Klientów lub Klientów uprzywilejowanych (będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), których cena NIE ZALEŻY od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zgodnie z Rozdziałem 5 art. 40 ust. 6 Ustawodawca zaliczył do grupy NIE OBJĘTYCH prawem odstąpienia od umowy przez Konsumenta, towary nabywane w postaci złota i metali szlachetnych . Zwrot towaru powinien nastąpić w ciągu 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Zamawiającego.

2. Klient lub Klient uprzywilejowany (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) może odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od objęcia towaru w posiadanie składając Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na niniejszym formularzu wysyłając je pocztą na adres Goldco S.A. ul. Tarnogajska 11, 50-512 Wrocław lub w formie elektronicznej przesyłając skan oświadczenia drogą mailową na adres office(m@lpa)goldco.pl – zamiast frazy (m@lpa) wpisz znak @.

Kliknij na miniaturę obrazka, aby powiększyć formularz

3. Operator niezwłocznie po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy prześle Klientowi lub Klientowi uprzywilejowanemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta lub Klienta uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientów lub Klientów uprzywilejowanemu wszystkie dokonane przez niego płatności.

5. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient lub Klient uprzywilejowany, chyba że Klient lub Klient uprzywilejowanych wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

§9
Artykuły

1. Artykuły stanowią część serwisu internetowego.

2. Artykuły nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

3. Operator nie świadczy doradztwa ani nie udziela rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

§10
Inne postanowienia

1. Informacje zawarte na stronie internetowej oraz przedstawiane przez sprzedawców i autorów artykułów są tylko i wyłącznie prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.). Nie stanowią również porady inwestycyjnej.

2. Prawem właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków Operatora z Zamawiającym oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Operator działa zgodnie z zasadą ZAKAZ SPAMU i szanuje prawo Użytkowników do prywatności. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do swoich Danych oraz ich poprawiania. Użytkownik ma także prawo do żądania ich usunięcia z bazy danych i dalszego przechowywania przez Operatora.

§11
Obowiązki Operatora wynikające z ustawy PPPFT i AML

Operator będąc instytucją obowiązaną w rozumieniu PPPFT i AML, jest zobowiązany do rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terr…zmu związanego ze stosunkami gospodarczymi zawieranymi z Klientami lub z transakcjami okazjonalnymi realizowanymi przez nich, a także do stosowania wobec swoich Klientów środków bezpieczeństwa finansowego.
W ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego obowiązkiem Operatora jest identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta oraz beneficjenta rzeczywistego.
W związku z tym, obowiązkiem Klienta jest podanie swoich Danych Osobowych koniecznych do identyfikacji oraz potwierdzenia jego tożsamości. Brak możliwości zastosowania któregokolwiek ze środków bezpieczeństwa finansowego, wskazanych w PPPFT i AML jest równoznaczny z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży.

§12

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Operator. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operatora ? w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych ? znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności ? ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych ? ?RODO?.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
Celem przetwarzania danych Kupującego przez Operatora, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
a) umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia oraz realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta
b) ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c), oraz
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) potrzeba stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w pkt. 12 Regulaminu (na podstawie art. 34 ust. 4 AML)
12.1 Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. 12.2 Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
12.3 Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
a) na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
b)ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
c)zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych ? w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy ? w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
12.4 Kupującemu przysługuje prawo żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego ? wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się z Operatorem.
W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§13

Realizacja zamówień osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne

13.1 Zgodnie z zapisem art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne zobowiązane są do złożenia stosownej deklaracji przed realizacją zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu.
13.2 Przez osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, rozumie się: szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, członków organów zarządzających partii politycznych, członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, ambasadorów, chargés d?affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa również na osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne definiowanych jako: osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
13.3 Deklarację należy złożyć również w sytuacji gdy zamawiający jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Rozumie się przez to: małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
13.4 Wzór deklaracji otrzymasz kontaktując się z nami pod danymi kontaktowymi znajdującymi się na podstronie Kontakt serwisu Operatora.

§14

ZASTRZEŻENIA

14.1 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Piotr Kowalski S.K.A.

Tel: +48 71 300 13 80
Fax: +48 71 300 13 80
e-mail: biuro#goldco.pl zamiast # wpisz @
Goldco Piotr Kowalski S.K.A.: ul. Kamienna 135 lok.16, 50-545 Wrocław

Zostaw Odpowiedź